Regulamin

REGULAMIN KONKURSU LWICE / LWY BIZNESU 2022

Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „Lwice / Lwy Biznesu 2022″ zwanego dalej „Konkursem” jest Ilona Joanna
Adamska pod firmą Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna,
ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 6871753467, REGON:180182725 wydawca magazynu
Law Business Quality, zwana dalej „Organizatorem”.

§1 Cel Konkursu

1. Promowanie sylwetek osób ze świata biznesu działających zgodnie z zasadami biznesowego Fair
Play.
2. Promowanie etycznych postaw i rzetelnego prowadzenia biznesu.

§2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Kandydatką/Kandydatem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie może być tylko
i wyłącznie pełnoletnia osoba.
2. Kandydatka/Kandydat musi spełniać minimum jedno z kryterium:
a) prowadzi nieprzerwanie własną działalność gospodarczą od minimum 2 lat
b) jest właścicielem lub współwłaścicielem w spółkach prawa handlowego
c) pełni kluczowe stanowiska kierownicze lub menedżerskie w spółkach prawa handlowego
d) pełni funkcje zarządcze w fundacjach lub stowarzyszeniach
3. Każda Kandydatka/Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a dany
podmiot gospodarczy może być reprezentowany tylko przez jedną osobę
4 Każda Kandydatka/Kandydat może brać udział tylko w jednej Kategorii Konkursu.
5. Kandydatką/Kandydatem w Konkursie nie mogą być:
1) Pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa I.D.Media oraz magazynu Law Business Quality
2) Jurorzy Konkursu
3) Małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo osób wskazanych w pkt 1 i 2.
4) Przedstawiciele Patronów Medialnych
§3 Nominacje
1. Prawo do nominacji osób do Konkursu posiada:
– organizator konkursu może wysłać nominacje do osób, które jego zdaniem spełniają kryteria
Konkursu
– osoby mogą zgłosić się same do konkursu przesyłając formularz zgłoszeniowy
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z faktem otrzymania nagrody.

§4 Kapituła konkursu

1. Ocen Kandydatów uczestniczących w Konkursie dokonuje Kapituła Konkursu.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzi od 3 do 6 osób, wśród niej są: Ilona Joanna Adamska –
pomysłodawczyni konkursu, Jakub B. Bączek – przedsiębiorca, trener mentalny i Teresa Rosati,
Ambasadorka Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, laureatka zeszłorocznej nagrody Lwice Biznesu
2021. Liczba osób w Kapitule może ulec zwiększeniu o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą
e-mailową i / lub poprzez profil konkursowy Lwice Biznesu na Facebooku.
3. Siedziba Kapituły Konkursu mieści się w Warszawie przy ul. Janiszowskiej 10a/6, 02-264 Warszawa.
4. Zadaniem Kapituły Konkursu jest:
− reprezentowanie Konkursu przed uczestnikami i patronami medialnymi
− gromadzenie i ocena dokumentów oraz przebiegu Konkursu
− rozpatrywanie skarg uczestników konkursu
− wyłonienie laureatów konkursu LWICE / LWY BIZNESU 2022

§5 Kryteria oceny

1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny Kandydatów i weryfikacji przesłanych informacji na
podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego, który powinien zawierać:
– opis dokonań zawodowych
– opis zdobytych wcześniej nagród, wyróżnień
– opis ukończonych studiów, szkoleń, kursów, certyfikacji potwierdzających posiadane
kwalifikacje i tytuły naukowe
– 2 rekomendacje od Klientów
– strona www, profile w social mediach – Facebook, Linkedin i inne
2. W Konkursie ocenie podlegają firmy, które oświadczają, że nie zalegają z opłatami w US i ZUS-ie
oraz cechują się nieposzlakowaną opinią w sieci.
3. Lista laureatów ogłoszona przez Kapitułę Konkursu jest ostateczna. Nie podlega w żadnym trybie
zaskarżeniu.
4. Kapituła Konkursu przyznaje nagrody w 23 kategoriach. Ich liczba może ulec zmianie.

§6 Zgłoszenia

1. Zgłoszenia Kandydatów dokonuje się przez przesłanie informacji drogą elektroniczną na e-mail na
adres: redakcja@magazynlbq.pl.
2. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu należy wypełnić otrzymany zwrotnie formularz zgłoszeniowy,
dołączyć skan podpisanego regulaminu wraz z RODO, zdjęcie portretowe oraz 2 rekomendacje od
Klienta. Całość przesłać na adres: redakcja@magazynlbq.pl w temacie e-maila podając: ZGŁOSZENIE
DO KONKURSU LWICE / LWY BIZNESU 2022.

§7 Terminy

1. O nominowaniu i rozpoczęciu Konkursu firmy i osoby zostaną powiadomione przez organizatorów:
telefonicznie, mailem lub w drodze ogłoszeń na kanałach social media (Law Business Quality, Lwice
Biznesu i Europejski Klub Kobiet Biznesu).
2. Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń – 01.07.2022r. Termin zakończenia przyjmowania
zgłoszeń: 20.09.2022r.
3. O przyjęciu do plebiscytu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w Konkursie jest ograniczona.
4. Kapituła po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów dokona sprawdzenia każdego z
przystępujących do konkursu pod względem zaprezentowanego dorobku, kwalifikacji zawodowych i
opinii i dokona wyboru laureatów Konkursu.

§8 Nagrody

Nagrody w Konkursie stanowi:

1. Statuetka LWICA BIZNESU / LEW BIZNESU 2022
2. Trzy Nagrody SPECJALNE Kapituły Konkursu
3. Dyplom / Wyróżnienie w Konkursie LWICE / LWY BIZNESU 2022
§9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu,
unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym
regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem
będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin zostanie
udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie: www.magazynlbq.pl w dniu 1.07.2022r.
2. Wszelkie dokumenty i informacje dostarczone przez uczestników Konkursu mają charakter poufny
i będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność zgłoszeń przez Kandydatów.
4. Planowane wręczenie nagród laureatom konkursu w dniu 30.11.2022r. O szczegółach laureaci
zostaną poinformowani drogą e-mail lub telefoniczną.